Камиони

ДРУГИ ПАРТНЕРИ И ОДНОСИ СО ЈАВНОСТА

Ова известување дава информации за обработката на вашите лични податоци од страна на Volvo Group.

Volvo Group може да ги обработува вашите податоци ако сте поединец кој доаѓа во контакт со Volvo Group, или ако сте вработени во компанија што доаѓа во контакт со Volvo Group како бизнис партнер.

Детали за идентитетот и контакт на контролорот и службеникот за приватноста на групацијата

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB и AB Volvo („заеднички нарекувани „VOLVO“), како контролори на лични податоци, се одговорни за обработката на личните податоци во врска со вас, според применливите закони и регулативи за заштита на личните податоци.

Доколку имате прашања во врска со обработката на вашите лични податоци, контактирајте го службеникот за приватност на групацијата VOLVO на gpo.office@volvo.com или преку пошта или на телефон на:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Шведска

+46 (0)31 66 00 00

VOLVO ќе ги обработува сите или дел од следниве категории лични податоци:
 

Податоци за контакт, како име, адреса на е-пошта, улична адреса, телефонски број
 

Организациски податоци, како име на компанијата, работна позиција, работно место, земја
 

Правна основа и цели на обработката
 

VOLVO ќе ги обработува вашите лични податоци врз основа на која било од следниве правни основи и за следните цели, видите ги и понатамошните детали.
 

Легитимни интереси. Легитимните интереси на VOLVO ги опфаќаат интересите за управување со секојдневните операции согласно законските и фер бизнис пракси, вклучувајќи управување со врските со неговите бизнис партнери со цел да се извршат договорите или аранжманите за соработка во кои земате учество вие или вашиот работодавач и/или да се преземат чекори што се неопходни пред склучување договор со вас или вашиот работодавач. На пример, VOLVO ќе треба да го знае јазикот што го претпочитате за да може да комуницира соодветно со вас во секојдневните активности.
 

Во исклучителни случаи и кога не може да се применат други правни основи, VOLVO може да побара одделно за вас согласност за обработка на вашите лични податоци за следните цели. Ако се добие согласност, секогаш може да ја повлечете согласноста, коешто сепак нема да влијае на законитоста на обработката врз основа на согласноста пред нејзиното повлекување.
 

VOLVO ќе ги обработува вашите лични податоци за следниве цели:
 

Промотивни комуникации и маркетиншки цели како испраќање периодични билтени/списанија за VOLVO, информации за нашите услуги, промотивен и рекламен материјал, покани на настани што ги организираме ние или компании од трети страни со кои соработуваме.
 

За целите на анкети, како анкети за задоволство на крајните клиенти, анкети за задоволство на дилерите, анкети за квалитетот на производите, анкети за подобрување на процесот.

VOLVO примарно ќе ги добие личните податоци од вас и вашиот работодавач. Може да ги добиваме вашите лични податоци и од компанијата што ви продала или издала производ или услуга на VOLVO.

Некои лични податоци може да се генерираат автоматски од ИТ-системот на VOLVO, или еквивалентно, кога ќе создадете или користите пристап до онлајн-услугите што ги обезбедува VOLVO.

Некои лични податоци се неопходни со цел VOLVO да комуницира со своите бизнис партнер и членови на јавноста што доаѓаат во контакт со VOLVO. Ако не се дадат лични податоци, ќе се попречи ракувањето и доставата со информациите, производите или услугите што вие или вашиот работодавач може да ги очекувате од VOLVO. 

VOLVO нормално нема да ги споделува вашите лични податоци со никого надвор од Групацијата VOLVO, освен ако тоа не се бара согласно законот или прописите. Сепак, VOLVO може, доколку е потребно за да ја исполни целта за обработка на личните податоци, да ги сподели вашите лични податоци со друга компанија на Volvo Group, вклучувајќи и компанија вон од Европската унија или Европската економска област (ЕУ/ЕЕО). VOLVO исто така може, доколку е потребно за да ја исполни целта за обработка на личните податоци, да ги сподели вашите лични податоци со компании или снабдувачи на трети страни надвор од ЕУ/ЕЕО.

VOLVO ќе обезбеди да биде поставена соодветна заштита која обезбедува соодветни нивоа на заштита на вашите лични податоци како што бараат применливите закони за заштита на податоците. На пример, ова може да опфаќа повремено користење договори за обработка на податоците помеѓу компаниите или надворешна обработка врз основа на Стандардните договорни закони одобрени од ЕУ или Заштитата на приватноста на ЕУ-САД или други слични механизми што се признаени или одобрени од релевантните авторитети. Доколку имате прашања во врска со преносот, контактирајте го службеникот на VOLVO одговорен за заштита на податоците.

VOLVO ќе ги чува вашите лични податоци колку што е потребно за да се исполнат неговите правни или договорни обврски, земајќи ги предвид, на пример, барањата на договорниот период, гаранцијата и одговорноста за производот и не подолго отколку што е потребно за VOLVO да ги исполни целите за кои се собрани личните податоци.

Имате право да барате од VOLVO информации за личните податоци обработени за вас и пристап до тие лични податоци. Исто така, имате право да барате исправка на вашите лични податоци доколку се неточни и да барате бришење на вашите лични податоци. Понатаму, имате право да барате ограничување на обработката на вашите лични податоци, што значи дека барате VOLVO да ја ограничи обработката на вашите лични податоци под определени околности. Исто така имате право на приговор на обработката базирана на легитимен интерес или обработката за директен маркетинг. Исто така имате право на преносливост на податоците (пренос на вашите лични податоци на друг контролор) доколку обработката на вашите лични податоци од страна на VOLVO се базира на согласност или договорна обврска и е автоматска.

Исто така имате право до надзорен орган да поднесете какви било поплаки кои може да ги имате во врска со обработката на вашите лични податоци од страна на VOLVO. За повеќе информации за овие права и начинот на кој може да ги исполните, контактирајте го службеникот за приватност на VOLVO групацијата.

Повеќе информации за Правата на субјектот на податоци