Камиони

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИВАТНОСТА ЗА КОНСУЛТАНТИ

Известување за личните податоци 

Ова известување дава информации за обработката на вашите лични податоци од страна на Volvo Group.

Volvo Group може да ги обработува податоците за вас ако сте поединец или вработен во компанија, кој купил или изнајмил производ или услуга понудени од некоја од компаниите што припаѓаат на Volvo Group. Во таков случај, прочитајте го известувањето за клиенти. 

Ако сте или бевте поединец или вработен во компанија, кој продал или изнајмил производ или услуга на некоја од компаниите што припаѓаат на Volvo Group, ние може да обработуваме лични податоци за вас. Во таков случај, прочитајте го известувањето за снабдувачи.

Ако сте или бевте возач на возило или оператор на градежна машина, продадена или произведена од некоја од компаниите што припаѓаат на Volvo Group, ние може да обработуваме лични податоци за вас. Во таков случај, прочитајте го известувањето за возачи.

Ако сте или бевте вработен во компанија од Volvo Group или бевте ангажирани како консултант, ние може да обработуваме лични податоци за вас. Во таков случај, прочитајте го известувањето за вработени или консултанти. 

Детали за идентитетот и контакт на контролорот и службеникот за приватноста на групацијата

Ова известување дава информации за обработката на вашите лични податоци од страна на VOLVO. 

Компанијата која ве ангажира („VOLVO“) е контролор на личните податоци што VOLVO ги добива од вас и другите извори опишани подолу. VOLVO е одговорен за обработката на вашите лични податоци според применливите закони и регулативи за заштита на податоците. 

Доколку имате прашања во врска со обработката на вашите лични податоци, контактирајте го службеникот за приватност на групацијата VOLVO на gpo.office@volvo.com или преку пошта или на телефон на:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Шведска 

+46 (0)31 66 00 00

 

VOLVO ќе ги обработува сите или дел од следниве категории лични податоци.

 • Индивидуални податоци, како име, датум на раѓање, пол, националност, претпочитан јазик, фотографија
 • Организациски податоци, како број на консултант, опис на услугите, работно место, деловна единица, оддел, менаџер, директни извештаи
 • Податоци за контакт, како локација на работното место, домашна адреса, адреса на е-пошта, телефонски број
 • Административни податоци за консултантски услуги, како договор за консултантски услуги и информации за датумот на почеток и крај на ангажманот
 • Временски податоци, како работни часови, изработено време
 • Безбедносни податоци, како картички за пристап, права на пристап и нивно користење
 • Здравствени и безбедносни податоци, како информации за инциденти поврзани со работата
 • Податоци за производство/поправка/сервис, како следење и запишување на активностите што сте ги презеле вие во врска со производството, одржувањето, поправката или сервисот на возилата
 • Податоци за компетентноста, како записи за едукацијата или обуката
 • Административни податоци за патувања, како информации за деловни патувања, детали за резервации, број на пасош, патни фактури и одобрени трошоци
 • Податоци за помош и поддршка, како прашања од вас/вашиот менаџер во VOLVO/одделот за човечки ресурси што се однесуваат на вашиот ангажман или ИТ-опрема или поддршка што ви е дадена во однос на истиот
 • Податоци поврзани со ИТ, како корисничка идентификација, лозинки, детали за најава, како и податоци и записи за вашето користење на ИТ-опремата, апликациите или услугите на VOLVO, согласно ИТ-политиките на VOLVO, како што е применливо одвреме-навреме

Посебно е истакнато дека некои аспекти од здравствените и безбедносните податоци се сметаат за чувствителни податоци согласно важечкиот закон за заштита на податоците и со нив ќе се ракува со особено внимание. Посебно е истакнато дека чувствителните податоци се обработуваат само во случај на законска обврска и/или со изречна согласност.

Исто така, имајте предвид дека одредени податоци создадени за возилото (на пример, број на возило/шасија, сигнали итн.) се создаваат автоматски кога ќе користите производ во сопственост на Volvo, на пример, камион. Сепак, VOLVO не ги користи таквите податоци освен ако користењето не е поврзано со тестирачки активности, решавање проблеми со квалитетот или за развојни цели на производот.

VOLVO може да обработува и ограничено количество лични податоци (име и детали за контакт) на лица што сте ги назначиле вие како лица за контакт од страна на VOLVO во итен случај.

VOLVO ќе ги обработува вашите лични податоци врз основа на која било од следниве правни основи, видите ги и понатамошните детали.

 • Договорни обврски. На пример, VOLVO мора да ги обработува вашите лични податоци за да го испочитува договорот за услуги со вашиот работодавач.
 • Легитимни интереси. Легитимните интереси на VOLVO се да управува со своите секојдневни операции, да ги обезбеди своите локации и опрема и да одржува внатрешна контрола. За да ја основа обработката на личните податоци врз база на баланс на интереси, VOLVO го проценува секој случај посебно. На пример, VOLVO треба да обработува одредени лични податоци за да овозможи администрација на вашите патувања поврзани со бизнисот при што легитимните интереси на VOLVO се да управува со своите секојдневни операции; или VOLVO треба да обработува одредени лични податоци за да ја прегледува состојбата на својата ИТ-опрема при што легитимните интереси на VOLVO се да ја обезбеди опремата.

Во исклучителни случаи и кога не може да се применат други правни основи, VOLVO може да побара ваша согласност за обработка на вашите лични податоци. Ако се користи согласност, може да ја повлечете согласноста во секое време, коешто сепак нема да влијае на законитоста на обработката врз основа на согласноста пред нејзиното повлекување.

VOLVO ќе ги обработува вашите лични податоци, како што е претставено во примерот погоре, за целите наведени подолу.

Администрација (нормално базирана на договорна обврска и/или баланс на интереси)

 • Овозможување да се регистрирате на системите на VOLVO и општа администрација на вашиот ангажман во VOLVO
 • Овозможување правилно користење на лиценцата
 • Овозможување на одржувањето ажурен организациски графикон и запис на консултантите, вклучително производство на внатрешни извештаи и статистика
 • Овозможување последователна контрола на проектите

Пријавување (нормално базирано на законска обврска и/или баланс на интереси)

 • Овозможување пријавување кај овластените установи, како што се бара според закон
 • Овозможување следење на вашето работно време со цел фактурирање на вашиот работодавач

Безбедност на работната средина и производите (нормално базирано на законска обврска и/или баланс на интереси)

 • Овозможување исполнување на обврските на VOLVO да обезбеди безбедна работна средина (вклучително контрола и спречување неовластен пристап до објектите или опремата на VOLVO) и други обврски за работната средина како што се одредени со законите за работна средина или вработување
 • Овозможување исполнување на обврските на VOLVO поврзани со безбедноста и квалитетот на производите

Вашиот развој и активности (нормално базирани на законска и/или договорна обврска и/или баланс на интереси)

 • Овозможување активности за развој на способностите
 • Овозможување и предложување активности за едукација и обука

Активности поврзани со работата на вработените (нормално базирани на законска и/или договорна обврска и/или легитимен интерес)

 • Овозможување на изведувањето на вашите работни задачи, како пишување е-пораки, воспоставување документи, извештаи, презентации, цртежи итн.
 • Овозможување деловни патувања
 • Овозможување одговарање прашања од вас/вашиот менаџер на VOLVO/одделот за човечки ресурси што се однесуваат на вашиот ангажман или ИТ-опремата/услугите или обезбедување поддршка што е неопходна за изведување на вашите работни задачи
 • Овозможување последователна контрола на политиките на VOLVO, вклучително Кодексот на однесување на Групацијата Volvo и ИТ-политиките на Volvo, како што е повремено применливо, за да се осигури дека таквите политики се почитуваат и да се истражат забранети активности под сомнение

Истражување и развој и решавање проблеми со квалитетот (нормално базирани на легитимен интерес)

 • Овозможување активности за истражување и развој поврзани со производите на Volvo (на пр. камиони), што вклучуваат користење податоци за возилото што се создаваат кога користите производ во сопственост на Volvo (видете погоре)
 • Овозможување решавање проблеми со квалитетот поврзани со производите на Volvo (на пр. камиони), што вклучуваат користење податоци за возилото кога користите производ во сопственост на Volvo (видете погоре)

 

VOLVO примарно ќе ги добие личните податоци од вас, вашиот менаџер во VOLVO, вашиот работодавач или одделот за човечки ресурси или од трета страна на којашто сте нѐ упатиле да ги преземеме вашите лични податоци. Некои лични податоци може да се генерираат автоматски од ИТ-системот на VOLVO, како што е создавање кориснички идентитет.

Личните податоци се задолжителни и неопходни со цел да се изведе вашиот консултантски ангажман, во којшто нема да се стапи без потребните лични податоци.

VOLVO нормално нема да ги споделува вашите лични податоци со никого надвор од Групацијата VOLVO, освен ако тоа не се бара согласно законот или прописите. Сепак, VOLVO може, доколку е потребно за да ја исполни целта за обработка на личните податоци, да ги сподели вашите лични податоци со друга компанија на Volvo Group, вклучувајќи и компанија вон од Европската унија или Европската економска област (ЕУ/ЕЕО). Volvo исто така може, доколку е потребно за да ја исполни целта за обработка на личните податоци, да ги сподели вашите лични податоци со снабдувачи на трети страни, вклучително и снабдувачи надвор од ЕУ/ЕЕО.

VOLVO ќе обезбеди да биде поставена соодветна заштита која обезбедува соодветни нивоа на заштита на вашите лични податоци како што бараат применливите закони за заштита на податоците. На пример, ова може да опфаќа повремено користење договори за обработка на податоците помеѓу компаниите или надворешна обработка врз основа на Стандардните договорни закони одобрени од ЕУ или Заштитата на приватноста на ЕУ-САД или други слични механизми што се признаени или одобрени од релевантните авторитети. Доколку имате прашања во врска со преносот, контактирајте го службеникот на VOLVO одговорен за заштита на податоците.

VOLVO нормално ќе ги чува вашите лични податоци додека трае договорот за консултантски услуги. Откако ќе заврши вашиот договор за консултантски услуги, VOLVO ќе ги задржи само оние лични податоци што се сметаат за неопходни за исполнување на целите за коишто биле собрани и само додека таквите цели не се исполнат или, во случај тоа да е подоцна, за времето потребно да се испочитуваат локалните законски обврски или да се задоволат кои било законски барања во случај на вистински, споменат или очекуван спор или тужба.  

Имате право да барате од VOLVO информации за личните податоци обработени за VOLVO и пристап до тие лични податоци. Исто така, имате право да барате исправка на вашите лични податоци доколку се неточни и да барате бришење на вашите лични податоци. Понатаму, имате право да барате ограничување на обработката на вашите лични податоци, што значи дека барате VOLVO да ја ограничи обработката на вашите лични податоци под определени околности. Исто така имате право на приговор на обработката базирана на легитимен интерес или обработката за директен маркетинг. Исто така имате право на преносливост на податоците (пренос на вашите лични податоци на друг контролор) доколку обработката на вашите лични податоци од страна на VOLVO се базира на согласност или договорна обврска и е автоматска.

Исто така имате право до надзорен орган да поднесете какви било поплаки кои може да ги имате во врска со обработката на вашите лични податоци од страна на VOLVO. За повеќе информации за овие права и начинот на кој може да ги исполните, контактирајте го службеникот на VOLVO одговорен за заштита на податоците. 

Повеќе информации за Правата на субјектот на податоци