Камиони

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРИВАТНОСТА ЗА ОПЕРАТОРИ И ВОЗАЧИ (ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗИЛОТО)

Ова известување дава информации за обработката на вашите лични податоци од страна на Volvo Group.

Volvo Group може да ги обработува податоците за вас ако сте поединец или вработен во компанија, кој купил или изнајмил производ или услуга понудени од некоја од компаниите што припаѓаат на Volvo Group. Во таков случај, прочитајте го известувањето за клиенти.

Ако сте или бевте поединец или вработен во компанија, кој продал или изнајмил производ или услуга на некоја од компаниите што припаѓаат на Volvo Group, ние може да обработуваме лични податоци за вас. Во таков случај, прочитајте го известувањето за снабдувачи.

Ако сте или бевте возач на возило или оператор на градежна машина, продадена или произведена од некоја од компаниите што припаѓаат на Volvo Group, ние може да обработуваме лични податоци за вас. Во таков случај, прочитајте го известувањето за возачи.

Ако сте или бевте вработен во компанија од Volvo Group или бевте ангажирани како консултант, ние може да обработуваме лични податоци за вас. Во таков случај, прочитајте го известувањето за вработени или консултанти.

Детали за идентитетот и контакт на контролорот и службеникот за приватноста на групацијата

Volvo Lastvagnar AB, Volvo Bussar Aktiebolag, Volvo Construction Equipment Aktiebolag, AB Volvo Penta, Renault Trucks Defense, Renault Trucks SAS, Volvo Financial Services Aktiebolag, WirelessCar Sweden AB и AB Volvo („VOLVO“), како контролори на лични податоци, се одговорни за обработката на личните податоци во врска со вас, според применливите закони и регулативи за заштита на личните податоци.

Доколку имате прашања во врска со обработката на вашите лични податоци, контактирајте го службеникот за приватност на групацијата VOLVO на gpo.office@volvo.com или преку пошта или на телефон на:

AB Volvo, Att: Group Privacy Office, Dept AA14100, VGHQ, SE-405 08 Göteborg, Шведска 

+46 (0)31 66 00 00 

Податоци генерирани од возилото

 

Ако податоците што се создаваат од возилото може да се поврзат со вас како индивидуа, таквите податоци се сметаат за лични податоци. VOLVO ќе ги обработува следниве категории лични податоци генерирани од возилото. Имајте предвид дека VOLVO можеби нема да ги обработува сите податоци наведени подолу.

 

Однесување и изведба на возачот, како шеми на возење; податоци за моменталната географска положба и податоци за локацијата, поставки за јазикот на контролниот пулт

 

Идентификациски број на возилото, како ИД на возилото (вклучително VIN и број на шасија), IP-број, MAC-адреса 

 

Податоци за изведба на возилото, како технички податоци на возилото, информации од компонентите на возилото, користење на акумулаторот, податоци за моторот, потрошувачка на гориво, податоци за моќта/вртежниот момент, кодови на грешки

 

Податоци за користење на возилото, како користење на сопирачките, менување брзини, забрзување/забавување, поставки на контролниот пулт, користење моќ/вртежен момент, технички податоци што ги создава моторот; детекцијата на податоци за условите на патот и околината со временски печат и работни часови 

 

Податоци за средината, како условите на патот, амбиенталните услови

 

Правна основа и цели на обработката 

Легитимни интереси на VOLVO

 

VOLVO постојано се стреми да развива, произведува и нуди водечки и иновативни производи и услуги. Преку континуирана оцена и анализа на податоците од возилата што работат на терен, VOLVO може да ги развива и подобрува нашите производи и услуги. Затоа, VOLVO ќе ги обработува податоците генерирани од возилото за да:

 

  • изведува истражување и развој со цел да ги подобрува и одржува тековните производи и услуги и да развива нови производи и услуги; 
  • определува квалитет, типови и услови на патиштата и да ги разбере ефектите на надворешната средина врз возилата брз основа на положбата на возилото; 
  • решава проблеми со квалитетот на возилата; 
  • изведува истражувања на несреќи; 
  • управува со гаранцијата;
  • управува со тужбите за одговорност за производите; 
  • спроведува надзор на усогласеноста со договорот или прописите;
  • изведува проактивна дијагностика и одржување. 

 

Обезбедување совет на клиентите за производи и услуги што може да бидат соодветни за нив, имајќи ги предвид изведбата и користењето на нивните возила 

 

VOLVO ќе ги обработува податоците генерирани од возилото врз основа на сопствениот легитимен интерес за изведување таква обработка. Легитимниот интерес на VOLVO го опфаќа интересот да управува со своите секојдневни операции во однос на безбедносните проблеми и проблемите со одговорност под гаранција и одговорност за производите. Освен тоа, легитимниот интерес на VOLVO го опфаќа интересот да ги подобри своите производи и услуги врз основа на податоците за нивната тековна функционалност. 

 

Правни обврски

VOLVO може да обработува податоци генерирани од моторот на возилото со цел да ги почитува прописите за одобрување на типот во директивата на ЕУ 2007/46/EC и другите важечки законски обврски.

VOLVO ќе ги добие вашите лични податоци од возилото интерактивно преку безжичната мрежа (преку, на пр. телематичката порта) или преку користењето дијагностички алатки, на пр. Tech Tool преку кабел.

VOLVO нормално нема да ги споделува вашите лични податоци со никого надвор од Групацијата VOLVO, освен ако тоа не се бара согласно законот или прописите. Сепак, VOLVO може, доколку е потребно за да ја исполни целта за обработка на личните податоци, да ги сподели вашите лични податоци со друга компанија на Volvo Group, вклучувајќи и компанија вон од Европската унија или Европската економска област (ЕУ/ЕЕО). VOLVO исто така може, доколку е потребно за да ја исполни целта за обработка на личните податоци, да ги сподели вашите лични податоци со компании или снабдувачи на трети страни надвор од ЕУ/ЕЕО.

VOLVO ќе обезбеди да биде поставена соодветна заштита која обезбедува соодветни нивоа на заштита на вашите лични податоци како што бараат применливите закони за заштита на податоците. На пример, ова може да опфаќа повремено користење договори за обработка на податоците помеѓу компаниите или надворешна обработка врз основа на Стандардните договорни закони одобрени од ЕУ или Заштитата на приватноста на ЕУ-САД или други слични механизми што се признаени или одобрени од релевантните авторитети. Доколку имате прашања во врска со преносот, контактирајте го службеникот на VOLVO одговорен за заштита на податоците.

Податоците поврзани со одредено возило ќе се обработуваат за време на целиот очекуван живот на возилото, што може да трае и до 25 години.

Имате право да барате од VOLVO информации за личните податоци обработени за VOLVO и пристап до тие лични податоци. Исто така, имате право да барате исправка на вашите лични податоци доколку се неточни и да барате бришење на вашите лични податоци. Понатаму, имате право да барате ограничување на обработката на вашите лични податоци, што значи дека барате VOLVO да ја ограничи обработката на вашите лични податоци под определени околности. Исто така имате право на приговор на обработката базирана на легитимен интерес или обработката за директен маркетинг. Исто така имате право на преносливост на податоците (пренос на вашите лични податоци на друг контролор) доколку обработката на вашите лични податоци од страна на VOLVO се базира на согласност или договорна обврска и е автоматска.

 

Исто така имате право до надзорен орган да поднесете какви било поплаки кои може да ги имате во врска со обработката на вашите лични податоци од страна на VOLVO. За повеќе информации за овие права и начинот на кој може да ги исполните, контактирајте го службеникот на VOLVO одговорен за заштита на податоците.

Повеќе информации за Правата на субјектот на податоци