Камиони

Безбеден транспорт

Секој возач знае дека товарањето е важно. Лошото позиционирање и безбедност може да значат незгоди, оштетена стока, казни или кражби. А тоа влијае врз задоволството на клиентите, а според тоа и врз профитабилноста. 

Нашиот курс за безбеден транспорт се темели на долгогодишно истражување на Volvo за безбедноста за да ви помогне да го отстраните ризикот од товарањето. Ќе ги погледнеме силите што дејствуваат во возило што се движи, различните видови опрема за обезбедување товари и ракување со стоки, како и прописите што секој возач треба да ги знае. Исто така, ќе заминете со стратегии за заштита од кражба.

Материјали за курсот
 

 • Распоредување и обезбедување на товарот
 • Ризици при товарање, вклучувајќи лизгање, триење и кипање
 • Методи за обезбедување, како што се врзување, блокирање и подметнување клинови
 • Носивост и распоредување на товарот
 • Сили кои дејствуваат на товарот
 • Опрема која се користи за осигурување на товарот
 • Обврски – законодавство и одговорност
 • Безбедност на товарот
 • Техники за спречување криминал 

Придобивки од курсот
 

 • Побезбедно ракување со товар
 • Зголемена безбедност за возачот и за транспортот
 • Помал ризик од оштетена или загубена стока и оштетување на возилото
 • Знаење како ефикасно да избегнете кражба
 • Помалку казни и помали трошоци за осигурување 

Детали за курсот
 

 • Часови за CPC
 • Метод на обука
 • Цена на курсот
 • Референци за курсот

Возете побезбедно

За да ги откриете времето и локацијата на нашиот следен курс и за да закажете курс, контактирајте со локалниот дилер на Volvo Trucks.