Приватност и правно известување

Политика на приватност

AB Volvo (publ) и Volvo Truck Corporation го ценат вашиот интерес за нашите производи и посетата на нашиот веб-сајт http://www.volvotrucks.com/

Оваа приватност и правното известување се општи за веб-сајтот на Volvo Group. Сепак, може да постојат дополнителни информации за приватност на одредени веб-сајтови на различни компании на Volvo Group или на веб-сајтовите на Volvo Group што обезбедуваат специјална функција

Лични податоци

Во Volvo Truck Corporation имаме намера да ви дадеме колку што е можно повеќе контрола врз вашите лични податоци. За нас е важно да се чувствувате комфорно при посетата на нашиот веб-сајт. Сепак, во одредени моменти, може да ни затребаат лични податоци од вас. Сите лични податоци што може да ни ги дадете (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на вашата адреса на е-пошта) се користат за следните намени:

Ако ни дадете лични податоци со цел да добиете информации од нас (на пример брошури, каталози), ние ги собираме и ги складираме тие податоци. Овие податоци овозможуваат да го исполниме вашето барање за информации. Доколку прегледувате или преземате информации, ние ја следиме посетата. Ова е корисно за да може да ви дадеме приспособени информации, а ние ќе добиеме информации за тоа кои делови од сајтот се најпосетувани со користење веб-колачиња (погледнете подолу).

Ние ги користиме само информациите собрани или складирани за вас во рамките на Volvo Truck Corporation.

Веб-сајтот може да содржи врски до веб-сајтови кои не се на Volvo Truck Corporation. Volvo Truck Corporation не е одговорен за политиките на приватност на тие веб-сајтови.

Може да контактирате со Volvo Truck Corporation доколку имате какви било прашања во врска со тоа како ги обработуваме личните податоци поврзани со вас (на пример името, адресата на е-пошта). Деталите за контакт со Volvo Truck Corporation се дадени на крајот од оваа страница. Доколку кој било податок е неточен, имате право да барате поправка. Исто така, имате право (по писмено барање и со личен потпис, еднаш годишно и бесплатно), да добиете информации од нас, меѓу другото, и за тоа кои лични податоци поврзани со вас ги обработуваме и зошто.

Веб-колачиња

Веб-колачињата се користат на веб-сајтот на Volvo Truck Corporation. Веб-колаче е мала текстуална датотека која содржи текстуална информација што се складира на вашиот компјутер. Нашата цел со користењето веб-колачиња е да се подобри користењето на сајтот за вас, како посетител.

Три вида на веб-колачиња се користат на веб-сајтот на Volvo Truck Corporation, имено следните:

1. Првиот вид трајно складира датотека на вашиот компјутер и се користи за ажурирање на веб-сајтот со новите информации поставени на него од вашата последна посета. Информациите на веб-сајтот, кои не се променети од вашата последна посета, се вчитуваат локално од вашиот компјутер, со цел веб-сајтот да се отвори побрзо.

2. Вториот вид, наречен веб-колаче на сесијата, се користи додека сурфате на веб-сајтот. Тоа е поврзано со привремен пренос на информации меѓу вашиот компјутер и веб-сајтот. Веб-колачињата на сесијата не се складираат трајно на вашиот компјутер и исчезнуваат кога ќе го затворите веб-прегледувачот на вашиот компјутер.

3. Третиот вид се користи за статистички намени, т.е. за добивање информации за бројот на посетители на различни делови на нашиот веб-сајт.

Доколку не е посебно наведено на друго место, веб-колачињата никогаш не се користат од страна на Volvo Truck Corporation, со цел да се соберат лични информации како што се вашето име, адресата на е-пошта итн. Оттаму, сите информации добиени преку нашето користење на веб-колачињата се собираат на анонимна основа.

Доколку не го прифаќате користењето на веб-колачињата на Volvo Truck Corporation на нашиот веб-сајт, можно е да го конфигурирате вашиот веб-прегледувач да ги отфрли веб-колачињата со менување на поставките или претпочитаните вредности на веб-прегледувачот. Меѓутоа, поради технологијата што ја користиме на нашиот веб-сајт, тој нема да функционира правилно, без употребата на веб-колачиња.

Правно известување Известување за авторски права

Содржините на веб-сајтот се авторски права на © 2002 AB Volvo (publ) (или неговите подружници, каде тоа е наведено и/или неговите издавачи на лиценци), SE-405 08 Гетеборг, Шведска. Сите права се задржани.
Информациите на веб-сајтот, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на текстот, сликите и звукот, не смее, освен за строго приватни потреби или ако не е назначено поинаку, да се репродуцираат, пренесуваат, дистрибуираат или складираат без претходна писмена дозвола од AB Volvo (publ). Измени на содржината на веб-сајтот се строго забранети.

Некои делови од веб-сајтот содржат слики што се предмет на авторски права на нивните даватели. 

Трговски заштитени знаци

Освен ако не е поинаку назначено на веб-сајтот, прикажаните ознаки, корпоративни логоа и амблеми, како што е на пример симболот прикажан подолу, се предмет на правата на трговски заштитените знаци на Volvo Trademark Holding AB и/или AB Volvo (publ) (или неговите подружници).

 

Volvo

 

Без гаранции или застапувања

ИНФОРМАЦИИТЕ НА ОВОЈ ВЕБ-САЈТ СЕ ДАДЕНИ „КАКО ШТО СЕ“. ВО НИКОЈ СЛУЧАЈ VOLVO GROUP НЕ ПРЕЗЕМА ОДГОВОРНОСТ КОН КОЈА БИЛО СТРАНА ИЛИ ЗА КАКВИ БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, ПОСЕБНИ ИЛИ ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ШТЕТИ ОД КОРИСТЕЊЕТО НА ОВОЈ ВЕБ-САЈТ, ИЛИ НА КОЈ БИЛО ДРУГ ХИПЕРПОВРЗАН САЈТ, ВКЛУЧУВАЈЌИ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, КАКОВ БИЛО ИЗГУБЕН ПРОФИТ, ПРЕКИН ВО РАБОТАТА, ГУБЕЊЕ ПРОГРАМИ ИЛИ ДРУГИ ПОДАТОЦИ ОД ВАШИОТ СИСТЕМ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПОДАТОЦИТЕ ИЛИ СЛИЧНО, ДУРИ И КОГА СМЕ ИЗРЕЧНО ИЗВЕСТЕНИ ЗА МОЖНОСТА ОД ТАКВИ ШТЕТИ.

Volvo Group не дава гаранции и/или застапувања за кој било друг веб-сајт до кој може да пристапите преку овој сајт. Такви гаранции и/или застапувања се даваат само формално и тие не значат дека Volvo Group одобрува или прифаќа каква било одговорност за содржината или користењето на таквиот веб-сајт. Освен тоа, ваша должност е да преземете мерки на претпазливост и да се обезбедите дека сѐ она што ќе го одберете за употреба не содржи вируси, црви, тројански коњи и други елементи од деструктивна природа.

Информациите на овој веб-сајт може да содржат технички неточности или печатни грешки.

Информациите содржани на овој веб-сајт може да се менуваат во кое било време без претходна најава или обврска.

Информациите што се објавени на веб-сајтот може да содржат референци или препораки на производи, услуги и други нешта од Volvo Group, што не се објавени или достапни во вашата земја. Точноста на таквите информации не може да се гарантира, особено затоа што овие информации се предмет на промена, конкретни барања или достапност, и таквите референци не значат дека Volvo Group има намера да ги објави овие производи, услуги и други нешта во вашата држава. Контактирајте го вашиот локален дилер за комплетните детали во врска со производите, услугите и другите нешта, кои може да ви бидат достапни и за нарачка. 

Коментари, прашања или сугестии

Ве молиме имајте предвид дека секоја информација, непобарана сугестија, идеја или други предлози, ќе се сметаат дека не се доверливи и се незаштитени. Со испраќање на какви било информации или материјали, им давате на AB Volvo (publ) и Volvo Group неограничена и неотповиклива дозвола за користење, репродукција, прикажување, модификација, пренос и дистрибуција на тие материјали или информации и исто така се согласувате дека AB Volvo (publ) и Volvo Group можат слободно да користат кои било идеи, концепти, знаење или техники што ни ги испраќате за која било намена.

Специфичен софтвер достапен на веб-сајтот

Кој било софтвер што може да е достапен за преземање од овој веб-сајт („Софтверот“) е заштитен со авторски права на AB Volvo (publ) (или која било од неговите подружници) и/или неговите добавувачи.

Користењето на Софтверот е уредено со условите на договорот за лиценца на краен корисник, доколку ги има, што го придружува или е вклучен во Софтверот („Договор за лиценца“). Доколку не е поинаку дефинирано во Договорот за лиценца, Софтверот е достапен за преземање само за користење од страна на крајните корисници. Каква било репродукција или редистрибуција на Софтверот што не е во согласност со Договорот за лиценца, може да резултира со граѓански и кривични казни.

БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ГОРЕНАВЕДЕНОТО, КОПИРАЊЕТО ИЛИ РЕПРОДУКЦИЈАТА НА СОФТВЕРОТ НА КОЈ БИЛО ДРУГ СЕРВЕР ИЛИ ЛОКАЦИЈА ЗА ПОНАТАМОШНА РЕПРОДУКЦИЈА ИЛИ РЕДИСТРИБУЦИЈА Е ИЗРЕЧНО ЗАБРАНЕТО.
СОФТВЕРОТ ИМА ГАРАНЦИЈА, АКО ВООПШТО ПОСТОИ, САМО ВО СОГЛАСНОСТ СО УСЛОВИТЕ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЛИЦЕНЦА. ОСВЕН КАКО ШТО СЕ ГАРАНТИРА ВО ДОГОВОРОТ ЗА ЛИЦЕНЦА, СО ОВА VOLVO GROUP СЕ ОГРАДУВА ОД СИТЕ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ ВО ОДНОС НА СОФТВЕРОТ, ВКЛУЧУВАЈЌИ ГИ И СИТЕ ПОДРАЗБИРЛИВИ ГАРАНЦИИ И УСЛОВИ ЗА ПРОДАЖБА, СООДВЕТНОСТ ЗА ОДРЕДЕНА НАМЕНА, НАЗИВ И ИЗОСТАНУВАЊЕ НА ПРЕКРШУВАЊА.

Контакт

Доколку имате прашања во врска со горенаведените делови, не двоумете се да контактирате со AB Volvo (publ) преку страницата за контакт на Volvo Truck Corporation.